Ngày nay, Barcelona FC Laliga, Lào, Lào, chính quyền địa phương, bắt đầu hồi phục

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, Văn phòng Ngoại giao tỉnh Lào Boqi thông báo công chức, công ty và công ty đã trả lại cho các công việc tương ứng từ ngày 25 tháng 5 năm 2021.